โพยสรุปกองทุน CG-RMF

โพยสรุปกองทุน CG-RMF

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

CG-RMF มีเกณฑ์การลงทุนทางด้านความโปร่งใส ความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กองทุนกำหนดไว้ว่า ต้องลงทุนในหุ้น CG ก็จริง แต่ก็เปิดพื้นที่ไว้สำหรับหุ้นขนาดกลาง ขนาดเล็กที่มีการเติบโตสูง และมีการกำกับดูแลที่ดี แต่อาจยังไม่ได้รับจัด CG Score ซึ่งกองทุนกำหนดว่าสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 20% ของพอร์ต เป็นการควบคุมความเสี่ยง และเพิ่ม Tactical Portfolio ในระยะสั้น

เนื่องจากกองทุนเพิ่งจดทะเบียนปลายปี 2559 จึงยังไม่มีข้อมูลผลตอบแทนระยะยาว ถึงอย่างนั้นในระยะสั้น กองทุนก็สามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00500/CG-RMF
https://www.finnomena.com/fund/CG-RMF


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปิดโหมด Risk-On!