โพยสรุปกองทุน ONE-UGERMF

โพยสรุปกองทุน ONE-UGERMF

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ONE-UGERMF น่าจะเป็นหนึ่งในกอง RMF ที่ได้ประโยชน์จากกระแสเทคโนโลยี เช่น AI หรือ E-Commerce

เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงจากหุ้นได้ แต่อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเยอะอยู่แล้ว เพราะอาจจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของสินทรัพย์เกินไป

จุดเด่นของกองนี้ คือเปิดโอกาสให้เราได้เป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศดังๆ เช่น Facebook Amazon Microsoft ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดี ไม่ได้อยู่แค่ในไทย

สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็นลงทุนในกองทุน Baillie Gifford LTGG ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ส่วนอีก 2 กองทุนจะเป็นการ Track ดัชนี MSCI ACWI เพื่อลดความเสี่ยงลง

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.one-asset.com/fund/detail/249/THB
https://www.finnomena.com/fund/ONE-UGERMF


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต| ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

iran-israel-war