โพยสรุปกองทุน UOBLTF

โพยสรุปกองทุน UOBLTF

หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงใน Infographic นี้นำมาจาก หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หากดูในเดือน ต.ค. แม้ในระยะสั้นผลตอบแทนของ UOBLTF จะติดลบตามสภาวะตลาด แต่ก็ยังล้อไปกับกองทุนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน แต่หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีในระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) กองทุนสามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยกองทุนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกันได้อย่างมีนัย สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนใน LTF ซึ่งต้องถือเป็นระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน

หุ้น 5 อันดับแรกที่ UOBLTF ลงทุน ก็ล้วนแต่เป็นหุ้นใหญ่ที่พื้นฐานแข็งแกร่งดี มีสภาพคล่องสูง ทางฝั่ง Portfolio Turnover Rate ในเดือน ก.ค. นั้น ต่ำกว่า 100% โดยอยู่ที่ 82.84% แสดงให้เห็นว่ากองทุนซื้อขายหุ้นไม่บ่อย เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการถือยาวๆ

หุ้นแต่ละตัวที่ UOBLTF ถือ ก็มาจากการคัดเลือกแบบรายตัวจริงๆ ผู้จัดการกองทุนจะไปเยือนบริษัทโดยตรง จึงทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
หมายเหตุ : ข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากภาพประกอบนี้นำมาจาก finnomena.com
ซึ่งนำข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

ข้อมูลอ้างอิง
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00052/UOBLTF
https://www.finnomena.com/fund/UOBLTF


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ