FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด

ราคาทองคำที่เคลื่อนไหวในกรอบมาเป็นเวลานานได้ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านที่ 1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ FINNOMENA Investment Team มองว่าการปรับตัวขึ้นและสามารถยืนเหนือเส้นแนวต้านได้ในรอบนี้มีนัยสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างประเทศ จึงแนะนำลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด

โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. แนะนำเข้าลงทุนที่ระดับราคาไม่เกิน 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward Ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1 หรือระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2022 ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน 

ตัวอย่างเช่น 

  • ราคาทองคำยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021 (ซึ่งเกินวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่เราแนะนำให้เข้าซื้อได้แล้ว) เราแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call
  • หรือราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2022 เราแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อภายใต้คำแนะนำ Tactical Call

และเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถึงแม้ราคาทองคำจะกลับลงมาต่ำกว่า 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครั้ง FINNOMENA Investment Team ก็ยังคงแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงที่ให้คำแนะนำครั้งแรก

  1. แนะนำแบ่งขายบางส่วนตามดุลยพินิจของนักลงทุนที่โซนราคา 1,910-1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (Upside 1.86% – 3.7%) และจุด Take Profit ทั้งหมดที่ระดับ 1,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (upside +4.7%)
  2. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (Downside -3.81%)

นักลงทุนที่เหมาะกับ Tactical Call ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. สำหรับนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนทองคำหรือทองคำอยู่แล้วมากกว่า 10% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด FINNOMENA Investment Team ไม่แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนหรือลงทุนในรูปแบบเก็งกำไรภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ครั้งนี้
  4. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

TMBGOLDS

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 8) พร้อมด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจ ซึ่ง TMBGOLDS ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อและส่วนต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ส่งผลให้กองทุนเหมาะสมแก่การเข้าลงทุนเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น

WE-GOLD

FINNOMENA Tactical Call: ราคาทองคำทะลุแนวต้านท่ามกลางความตึงเครียด

กองทุนมีนโยบายลงทุนใน Jupiter Gold & Silver Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) เพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ 7) พร้อมด้วยการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนแบบ Active สามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตทองคำและเงิน, หน่วยลงทุนที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของทองคำและเงินแท่ง เพื่อให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรในระยะสั้น

กองทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะการลงทุนในประเภทเดียวกับกองทุน TMBGOLDS

https://www.finnomena.com/fund/filter?period=1Y&size=100&sort=RT_1Y,DESC&where%5B%5D=category,%3D,LC00002497&where%5B%5D=type,%3D,general&where%5B%5D=div,%3D,unpaid

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ