ค้นหาจากรหัสกองทุน

CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Performance

(CG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
18.25%
6M
-15.20%
1Y
-19.91%ดี
-21.29%
3Y (annualized)
-1.84%ดี
-3.01%
5Y (annualized)
0.20%
10Y (annualized)
7.79%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-33.95%
3Y
-34.58%ดี
-36.01%
5Y
-34.58%ดี
-35.77%
10Y
-34.58%ดี
-35.07%

03 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY