ค้นหาจากรหัสกองทุน

CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Performance

(CG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-21.50%ดี
-22.37%
6M
-24.17%
1Y
-23.81%ดี
-25.44%
3Y (annualized)
-5.10%ดี
-6.43%
5Y (annualized)
-2.76%
10Y (annualized)
6.89%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-33.49%
3Y
-34.58%ดี
-35.71%
5Y
-34.58%ดี
-35.76%
10Y
-34.58%ดี
-35.09%

09 เม.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY