ค้นหาจากรหัสกองทุน

CG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

Performance

(CG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.25%ดี
-3.12%
6M
2.00%ดี
0.87%
1Y
0.58%ดี
-1.39%
3Y (annualized)
5.92%ดี
5.06%
5Y (annualized)
4.42%ดี
3.44%
10Y (annualized)
10.45%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.41ดี
-0.55
3Y (annualized)
0.43ดี
0.34
5Y (annualized)
0.21ดี
0.15
10Y (annualized)
0.62

16 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล