แจ้งเตือน

ประกาศจ่ายปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ ครั้งที่ 2/2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนดังกล่าว ขอแจ้งการจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน งวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562