ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนธันวาคม: ปรับพอร์ตรับโอกาสในภูมิภาคเอเชีย

คำอธิบายประกอบการจัดพอร์ต GMAI ล่าสุด (รอบ 26 ธ.ค. 65)

GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น ทีมงาน DeepscopeGURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนและ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

  • การเปิดประเทศของจีน+แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์ น่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นและการลงทุนในเอเชียในปี 2023 กลับมาสร้างผลตอบแทนได้ดี
  • จีนประกาศคลาย Lockdown และสนับสนุนเศรษฐกิจ ทำให้มุมมองจากนักลงทุนทั่วโลกเป็นบวกขึ้นมาทันที นำมาโดยกลุ่มกองทุนหุ้นเทคโนโลยีจีน เป็นหลัก
  • Bloomberg ได้สำรวจมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์เอเชียจาก 11 สถาบันการเงินชั้นนำ พบว่าผู้เชี่ยวชาญ 10 จาก 11 รายมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นเอเชียในปีหน้า
  • 2 ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้หุ้นเอเชียกลับมาทำผลงานได้ดีคือการเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะช่วยให้ GDP จีนในปีหน้าขยายตัวได้ใกล้เคียง 5% และส่งผลดีต่อประเทศคู่ค้าของจีนในภูมิภาค ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเงินดอลลาร์ที่เริ่มมีทิศทางอ่อนค่า
  • หลายฝ่ายมองว่าในปี 2023 นักลงทุนทั่วโลกจะย้ายเงินทุนจากสหรัฐฯ มายังเอเชีย ด้วยอัตรากำไรที่เหนือกว่า รอบการทำกำไร ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และการปรับ EPS ที่พลิกกลับมาเป็นบวก

กองทุนจาก GMAI

จากประเด็นข้างต้น ทำให้GURUPORTGMAI คัดเลือกกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียเข้ามาทั้งสิ้น 4 กอง[1-4] ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ AI ที่คัดเลือกแล้วว่ามีโมเนตัมที่ดีและน่าเข้าลงทุนและกองสุดท้าย [5] แม้ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชีย แต่เพราะมีโมเมนตัมที่ดีในช่วงของการประเมินของ AI ทำให้กลายเป็นอีกกองทุนที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกมาเช่นกัน

BCAP-CTECH: กองทุนนี้เชื่อมโยงมาจากประเด็นน่าสนใจข้างต้นค่อนข้างชัดเจน เพราะลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศจีน มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง

MATECH-A: ไม่เพียงเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีในจีนเท่านั้นที่กลับมาอยู่ในเกณฑ์น่าลงทุน แต่รวมถึงหุ้นเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย ซึ่งมีโอกาสได้รับผลดีจากการเปิดประเทศของจีนด้วยเช่นกัน

KF-ORTFLEX: ลงทุนในกองทุนหลักซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งผลการประเมินโมเมนตัมโดยAI พบว่าเป็นกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีและน่าเข้าลงทุน

TISCONA: ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ต่างประเทศโซนเอเชียที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งผลการประเมินโมเมนตัมในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าเป็นกองทุนที่กำลังทำผลตอบแทนได้ดี

SCBEUSM: กองทุนนี้มีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่การลงทุนในEuropean Smaller Companies Fund กองทุนนี้ได้รับเลือกโดย AI จากการประเมินว่าโดดเด่นจากปัจจัยโมเมนตัมเช่นกัน

ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนธันวาคม: ปรับพอร์ตรับโอกาสในภูมิภาคเอเชีย

ที่มา: Deepscope วันที่: 26 ธันวาคม 2022

(ทุกกองทุนมีสัดส่วน 20% เท่ากัน)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”