ในสภาวะที่ตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วน นักลงทุนหลาย ๆ ท่านคงอยากหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนให้กับพอร์ตของตัวเอง วันนี้จึงขอนำกองทุนปันผลสูง แถมผลตอบแทนปัง มาฝากทุกคนกัน จะมีกองไหนบ้าง ติดตามไปด้วยกันในบทความนี้เลย

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

1. TISCOEQF

นโยบายกองทุน: กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีนโยบายลงทุนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นจดทะเบียนที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนค่อนข้างสูง โดยกองทุน TISCOEQF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TISCOEQF (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TISCOEQF/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผล: 28.80%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 14/9/2021
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.72 บาท

ซื้อกองทุน TISCOEQF คลิก

2. TISCODS

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TISCODS จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TISCODS (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TISCODS/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 28.02%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 10/1/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 1.20 บาท

ซื้อกองทุน TISCODS คลิก

3. HAPPY D5

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้น ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้สามารถลงทุนได้ โดยกองทุน HAPPY D5 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร, ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 10-15%

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน HAPPY D5 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/HAPPY%20D5/performance 

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 27.72%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 14/1/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 2.58 บาท

ซื้อกองทุน HAPPY D5 คลิก

4. SCBBANKING

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน SCBBANKING จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management / Index tracking)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร, ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBBANKING (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBBANKING/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 26.89%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 7/2/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 2.00 บาท

ซื้อกองทุน SCBBANKING คลิก

5. KFFIN-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นในประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในภาคธุรกิจประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KFFIN-D จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ และหมวดธนาคาร, ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 2,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KFFIN-D (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KFFIN-D/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 22.28%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 18/1/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.45 บาท

ซื้อกองทุน KFFIN-D คลิก

6. BCAP

นโยบายกองทุน: เน้นลงทุนระยะกลางและระยะยาวในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือ มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุน BCAP จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค, ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 10-15%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน BCAP (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/BCAP/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 17.52%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 7/2/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.01 บาท

ซื้อกองทุน BCAP คลิก

7. M-MIDSMALL-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะกลางถึงระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน M-MIDSMALL-D จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์, ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 15-25%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน M-MIDSMALL-D (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/M-MIDSMALL-D/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 17.06%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 19/4/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 1.07 บาท

ซื้อกองทุน M-MIDSMALL-D คลิก

8. MFX

นโยบายกองทุน: กระจายเงินลงทุนในหุ้น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยกองทุน MFX จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 10-15%

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน MFX (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/MFX/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 15.58%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 14/1/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 5.81 บาท

ซื้อกองทุน MFX คลิก

9. MBT-G

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง มีราคาของหลักทรัพย์ ต่ำเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน และแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ โดยนำเงินทุนของกองทุนส่วนใหญ่มาลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ โดยกองทุน MBT-G จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) 10-15%

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน MBT-G (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/MBT-G/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 14.92%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 14/1/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 3.58 บาท

ซื้อกองทุน MBT-G คลิก

10. KT-CLMVT-D

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งหุ้นในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือ ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุน KT-CLMVT-D จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน คิดเป็น 0-50% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

สายปันผลห้ามพลาด! เปิดโผ 10 กองทุนปันสูง ผลตอบแทนปังในรอบ 1 ปี

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KT-CLMVT-D (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/KT-CLMVT-D/performance

ข้อมูลการปันผล

 • อัตราเงินปันผลตอบแทนในรอบ 1 ปี: 14.64%
 • วันที่ปันผลล่าสุด: 7/2/2022
 • จำนวนเงินปันผลล่าสุด: 0.50 บาท

ซื้อกองทุน KT-CLMVT-D คลิก

ข้อมูลอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก FINNOMENA FUND สามารถข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565: TISCOEQF, TISCODS, HAPPY D5, SCBBANKING, KFFIN-D, M-MIDSMALL-D, MFX, MBT-G, KT-CLMVT-D
อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 26 เม.ย. 2565: BCAP

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ