ส่อง 11 กองทุนผลตอบแทน 1 ปีสุดปังจาก 11 หมวดกองทุน

และแล้วเราก็เดินทางก้าวเข้าสู่เดือน 11 ของปี 2021 เหลืออีกแค่เพียง 2 เดือนเราก็ต้องโบกมือลาปี 2021 ไปเสียแล้ว บทความนี้จึงขอทำคอนเทนต์ที่ล้อไปกับวันที่ 11 เดือน 11 สักหน่อย โดยเราจะพาทุกคนไป ส่อง 11 กองทุนผลตอบแทน 1 ปีสุดปังจาก 11 หมวดกองทุน จะมีกองทุนไหนบ้าง? และจะใช่กองทุนเหล่านี้ที่คุณมีอยู่รึเปล่า? เชิญทุกท่านติดตามได้ในบทความนี้

ส่อง 11 กองทุนผลตอบแทน 1 ปีสุดปังจาก 11 หมวดกองทุน

หุ้นสหรัฐฯ

KWI USBANK-A (+79.27%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio – Class AA (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KWI USBANK-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือ ตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับหุ้น ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดําเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร, ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน KWI USBANK-A คลิก

หุ้นเวียดนาม

PRINCIPAL VNEQ-A (+78.70%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศเวียดนาม, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

หุ้นตลาดเกิดใหม่

KWI EE EURO (+75.33%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund Class AA (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KWI EE EURO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นซึ่งมีการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและตะวันออก เช่น ประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี โปแลนด์ เป็นต้น

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy) และการเงิน (Financials), ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศรัสเซีย, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน KWI EE EURO คลิก

หุ้นไทย

TLMSEQ (+68.67%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุน TLMSEQ จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Mid/Small

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน TLMSEQ คลิก

หุ้นอินเดีย

B-BHARATA (+63.76%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน RAMS Equities Portfolio Fund – India Equities Portfolio Fund – Class I (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-BHARATA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งหาผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในอินเดีย โดยจะลงทุนในตลาดอินเดียไม่น้อยกว่า 90% ของ NAV

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Financials และประเทศอินเดีย, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-BHARATA คลิก

หุ้นยุโรป

K-EUSMALL (+58.09%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund – Class C (EUR) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน K-EUSMALL จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนและ/หรือตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (equity-related) ของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ซึ่งรวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช ทั้งนี้ ไม่รวมสหราชอาณาจักร

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Industrials, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน ไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน K-EUSMALL คลิก

หุ้นเอเชีย

K-ASIA (+48.17%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน K-ASIA จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Consumer Discretionary, และประเทศอินเดีย, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน ไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน K-ASIA คลิก

หุ้นเทคโนโลยี

B-INNOTECH (+45.41%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund Class Y (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน B-INNOTECH จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ หรือบริการ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์อย่างสูงจากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และประเทศสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท

ซื้อกองทุน B-INNOTECH คลิก

หุ้นญี่ปุ่น

ASP-NGF (+39.01%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน ASP-NGF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทญี่ปุ่ นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวหรือโอโซก้า หรือในตลาด หลักทรัพย์อื่นที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย โดยกองทุนจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ตลอดเวลา ในบริษัทที่มีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ หรือมีรายได้จากธุรกิจในญี่ปุ่นและไม่ต่ำกว่า 51%

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary และ Financials และประเทศญี่ปุ่น, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน ASP-NGF คลิก

หุ้น Healthcare

KWI HCARE-A (+29.31%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Manulife Global Fund – Healthcare Fund (Class AA) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KWI HCARE-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 7

กองทุนหลักเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่มีรายได้อย่างมีนัยสําคัญจากบริษัทที่ผลิตและให้บริการด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมการแพทย์ (Health Care), ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1 บาท

ซื้อกองทุน KWI HCARE-A คลิก

หุ้นจีน

KT-ASHARES-A (+19.93%)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares Class PT (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน KT-Ashares-A จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนโดยเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินทุนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อยกวา 70% ของ NAV

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ซื้อกองทุน KT-Ashares-A คลิก

.

ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังจาก FINNOMENA FUND สามารถกรองการจัดอันดับได้เอง พร้อมข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่ FINNOMENA Fund Filter

อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 27 ต.ค. 2564: B-INNOTECH, ASP-NGF, KT-Ashares-A
อัปเดตตัวเลข ณ วันที่ 28 ต.ค. 2564: KWI USBANK-A, PRINCIPAL VNEQ-A, KWI EE EURO, TLMSEQ, B-BHARATA, K-EUSMALL, K-ASIA, KWI HCARE-A

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”