แจ้งเตือน

เน้น Absolute Return

ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ผ่าน

TISCO Omakase EXTRA FUND

Created by:

TISCO Asset Management

TISCO OMAKASE EXTRA FUND

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

วัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุน

ใช้กลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยยึดหลักผลตอบแทนต่อความเสี่ยง โดยอิงตามหลักปัจจัยพื้นฐาน การกระจายการลงทุน และการลงทุนอย่างมีวินัย

สินทรัพย์ที่เลือกลงทุน

กองทุนรวมที่สามารถลงทุนได้ (investment universe) อาทิ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนทางเลือก ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์

เลือกลงทุนสินทรัพย์โดยอิงตามหลักอัตราผลตอบแทนคาดหวังเมื่อเทียบกับความเสี่ยงไม่สูงเกินไป (risk-adjusted return)

กลยุทธ์หลักของพอร์ตการลงทุน

วิเคราะห์ลงทุนอิงตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค ผลประกอบการ การเคลื่อนไหวของ fund flow

พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะสมกับใคร

ปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

สาเหตุในการปรับพอร์ต

ความถี่ในการปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ TISCO Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535  ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% โดยบลจ. ทิสโก้ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการการจัดการลงทุนครบวงจร ทั้งกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการรวมกันร่วม 280,000 ล้านบาท และให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 700,000 ราย

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจการเงินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน คุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนความโปร่งใสในการควบคุมและปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมากมาย โดยล่าสุดทางบลจ.ทิสโก้ได้รับรางวัลดังนี้

TISCO Asset Management

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |  ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง FINNOMENA ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่เบอร์ 02-026-5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

 

10000 FINT