สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA มาดูกันว่านักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุใดบ้าง? แล้วกองทุนใดจะเป็นกองทุนที่นักลงทุนนิยมลงทุนมากที่สุด?

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

สรุปสถิตินักลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA

ดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม

K-CASH

ONE-UGG-RA

PRINCIPAL VNEQ-A

KT-ASHARES-A

K-VIETNAM

B-INNOTECH

K-CHINA-A(A)

K-CHANGE-A(A)

TMBCOF

ONE-GECOM

K-USA-A(A)

KFGG-A


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!