มีเงิน 1,000 บาท ลงทุนกองไหนดี?

มีเงิน 1,000 บาท อยากเริ่มลงทุนในกองทุนรวม แต่จะลงทุนกองไหนดีล่ะ? บทความนี้มีคำตอบ! โดยนอกจากจะเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนได้ภายในงบ 1,000 บาทแล้ว ยังเป็นกองทุนที่ทาง FINNOMENA Investment Team แนะนำมาด้วย

มีเงิน 1,000 บาท ลงทุนกองไหนดี?

กองทุนตราสารหนี้ : UGIS-N

นโยบายกองทุน: เพื่อแสวงหารายได้แบบสม่ำเสมอ และลดความเสี่ยงจากปัจจัยดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการจัดสรรสินทรัพย์และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ, ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น, ตราสารหนี้สถาบันการเงิน, ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสาร Basel III โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1 บาท

มีเงิน 1,000 บาท ลงทุนกองไหนดี?

Top 10 Holdings ของกองทุน UGIS-N ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
ที่มา: PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) Fund Factsheet

ซื้อกองทุน UGIS-N คลิก

ศึกษาข้อมูลกองทุน UGIS-N เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mmg7it8mg/it/8m/o0x0/UGISN_Factsheet_20230531.pdf

ข้อมูลจาก UGIS-N Fund Factsheet ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

มุมมองของ FINNOMENA Investment Team ต่อกองทุน UGIS-N

  • Downside จำกัด จากแนวโน้มการหยุดขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ = แรงกดดันใกล้จบลง (การปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้นเป็นแรงกดดันต่อราคาตราสารหนี้อย่างมาก)
  • Yield สูง (จากการขึ้นดอกเบี้ยช่วงที่ผ่านมา) ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 16 ปี ยังไม่รวมถึงโอกาสการลดดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะช่วยให้นักลงทุนได้โอกาสรับผลตอบแทนจาก Capital Gain ด้วย
  • ผันผวนต่ำ จากการที่กองทุน UGIS เน้นตราสารหนี้ Credit Rating ที่ดี (ปัจจุบัน Credit Rating เฉลี่ยA+) และ Duration ต่ำช่วยลดความผันผวนลงได้

กองทุนเวียดนาม : PRINCIPAL VNEQ-A

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้ง ตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นและ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่ เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 1,000 บาท

มีเงิน 1,000 บาท ลงทุนกองไหนดี?

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566
ที่มา: PRINCIPAL VNEQ-A Fund Factsheet

ซื้อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A คลิก

ศึกษาข้อมูลกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_VNEQ_FFS.pdf

ข้อมูลจาก PRINCIPAL VNEQ-A Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566

มุมมองของ FINNOMENA Investment Team ต่อกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A

  • ระยะยาวเติบโตดี จากโครงสร้างประชากรที่เหมาะสม ด้วยวัยทำงานจำนวนมาก การเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain การผลิตและการค้าที่สำคัญอย่างเทคโนโลยี และดึงดูด FDI เข้าประเทศเป็นจำนวนมากจากนโยบายการค้าเชิงรุก
  • ตลาดหุ้นถูก เมื่อเทียบกับตนเองในอดีต และทั่วโลกด้วย P/E 12.2 เท่า หนุนให้มี Upside อีกมาก
  • ระยะสั้น รัฐออกมาตรการเป็นจำนวนมาก ทั้งการเลื่อนการชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย และการลด Vat เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเวียดนาม และผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนต่อปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ หนุนโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้น

กองทุนจีน : K-CHINA-A(A)

นโยบายกองทุน: ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุ้นจีน A-shares ได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป: 500 บาท

มีเงิน 1,000 บาท ลงทุนกองไหนดี?

Top 10 Holdings ของกองทุน K-CHINA-A(A) ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566
ที่มา: https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-china-a-acc-usd-lu0210526637#/portfolio

ซื้อกองทุน K-CHINA-A(A) คลิก

ศึกษาข้อมูลกองทุน K-CHINA-A(A) เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน (Fund Factsheet)

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-CHINA-A(A).pdf

ข้อมูลจาก K-CHINA-A(A) Fund Factsheet ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

มุมมองของ FINNOMENA Investment Team ต่อกองทุน K-CHINA-A(A)

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจยังเหนือกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก มี room to improve ของการฟื้นตัวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
  • Valuation อยู่ในระดับที่ถูก ทั้งในแง่ของ Relative PE และ Earnings Yield Gap
  • ระยะสั้นอาจจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น เมื่อเห็นการบริโภคของประชาชนฟื้นตัวน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้น้อยกว่าที่คาด อีกทั้งความเสี่ยงด้าน geo political risk ที่ลดลงหลังการเยือนของผู้นำสหรัฐฯ ที่มาเยือนจีนบ่อยขึ้นในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม สรุปกองทุน MEVT Call ครึ่งปีแรก พร้อมมุมมองการลงทุนครึ่งปีหลัง 2023

— planet 46.

คัดเลือกกองทุนอย่างเมพ ด้วยจังหวะขั้นเทพกับ “MEVT Call”
👉 ลงทุนใน MEVT Call คลิก >>> https://finno.me/mevt-web


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ