สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (28 ส.ค. - 3 ก.ย. 64)

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564 มีกองทุนไหนทำผลตอบแทนได้โดดเด่น และเป็นกองทุนยอดนิยมที่มีผู้ค้นหามากที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน FINNOMENA บทความนี้จะขอพาผู้อ่านไปดูกันครับ

10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนโดดเด่นประจำสัปดาห์ (28 ส.ค. – 3 ก.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (28 ส.ค. - 3 ก.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)

1.ASP-LEGACY-UI – กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +7.18

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +9.84%

2.BCAP-CTECH – กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +5.55 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): -23.78%

3.TMBINDAE – กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +4.88 %

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +34.51%

ดูรายละเอียดกองทุนทั้ง 10 อันดับเพิ่มเติม: ASP-LEGACY-UI, BCAP-CTECH, TMBINDAE, ASP-INDIA, KF-INDIA, ONE-INDIAOPP-IA, SCBCEH, B-BHARATA, KF-CHINA, ONE-INDIAOPP-ID

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยราคากองทุน อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 ข้อมูลผลตอบแทนบางกองทุนในหน้า 10 อันดับ อาจมีการแสดงผลตอบแทนที่แตกต่างจากแต่ละหน้ากองทุน เนื่องจากการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (ซึ่งนับวันที่ในรอบสัปดาห์แตกต่างกัน)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิกhttps://finno.me/cheat-sheet-update

10 อันดับกองทุนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ FINNOMENA (28 ส.ค. – 3 ก.ย. 64)

สรุปกองทุนผลตอบแทนเด่น และกองทุนยอดนิยมประจำสัปดาห์ (28 ส.ค. - 3 ก.ย. 64)

(ข้อมูลจาก FINNOMENA Fund Filter ณ วันที่ 3 ก.ย. 2564)

1.ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +0.26%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +14.22%

2.K-VIETNAM : กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: -0.13%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +35.59%

3.TMBGQG : กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 สัปดาห์: +1.08%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (YTD): +17.02%

ดูรายละเอียดกองทุนยอดนิยมเพิ่มเติม : ONE-UGG-RA, K-VIETNAM, TMBGQG, PRINCIPAL VNEQ-A, K-CHANGE-A(A), TMBCOF, K-CHINA-A(A)TMBAGLF, B-INNOTECH, K-CHINA-A(D)

ลงทุนกองไหนดี ? อ่านโพยกองทุน แนะนำกองทุนสำหรับลงทุนระยะยาว 3-5 ปี คลิก: https://finno.me/cheat-sheet-update


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”